[20070806+French+Lentil+Eggplant+Stew,+Pesto+Tomato+on+Lemon+Sourdough,+Chocolate+]